Fidato Zorg is een jonge, ambitieuze en groeiende zorgonderneming die professionele begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen met ondersteuningsvragen op diverse leefgebieden. Als onderaannemer van verschillende hoofdaannemers richten wij ons op jongeren in de leeftijd van 15  tot 25 jaar. Deze jongeren kunnen wij ook zorg bieden middels een maatwerkcontract. Binnen het brede aanbod aan ondersteuning die wij kunnen bieden is er specialistische kennis aanwezig op de terreinen:

 • hechtingsproblematiek,
 • antisociale persoonlijkheidsstoornis,
 • borderline stoornis en
 • licht verstandelijke beperking (LVB).

 

Wat biedt Fidato Zorg?

Op alle leefgebieden leveren we zorg en ondersteuning aan jongeren. Dit is gericht op zelfredzaamheid van de jongeren in de maatschappij. Er wordt gewerkt aan de vaardigheden rondom huishoudelijke taken, (persoonlijk) hygiëne, sociale contacten en omgaan met buren / mensen in de omgeving. Meedoen in de samenleving door middel van een gezonde daginvulling vinden wij belangrijk. Onze jongeren ondersteunen we hierbij. Dit kan variëren van lichte ambulante ondersteuning tot aan intensieve begeleiding en ondersteuning in een 24-uurs setting. Onze groepen zijn kleinschalig, variërend van 1 persoons locaties tot aan maximaal 3 personen op een groep. De jongeren bepalen het tempo van het traject dat ze doorlopen richting zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Onze ondersteuning en het wonen past zich aan, aan de fase waarin de jongere zich bevindt in het proces richting zelfstandigheid. Onderdeel van onze begeleiding is het aanbieden van sportactiviteiten. Onder begeleiding van een sportinstructeur wordt er (samen met een begeleider) individueel of in groepsverband sportactiviteiten gevolgd zoals kickboksen, dansen, fitnessen of padel. Sporten leert de jongeren om om te gaan met anderen, zelfvertrouwen op te bouwen, afspraken na te komen en gezag te aanvaarden. Ook bieden wij interne dagbesteding. Deze dagbesteding is gericht op horeca.  


 

Welke methode hanteert Fidato Zorg?

Fidato Zorg werkt met de methode van ervarend leren. Kort gezegd houdt dit in dat onze jongeren nieuw gedrag aanleren door de concrete ervaringen die zij opdoen te evalueren samen met de zorgprofessionals. Hierbij is ook ruimte om te experimenteren met nieuw gedrag. Door het stellen van doelen die binnen het bereik liggen van onze jongeren en tegelijkertijd uitdagend zijn werken we aan groei en herstel.

Wij vinden het belangrijk dat jongeren een zinvolle invulling van de dag hebben. Dit kan bestaan uit werk, school of (interne) dagbesteding.


Inclusiecriteria

De volgende cliënten komen in aanmerking voor zorg bij Fidato Zorg: cliënten met een actieve houding, die actief (willen) participeren in de samenleving. Wij werken bewust aan activering van de cliënt: alle cliënten gaan naar school of werk of hebben een vorm van dagbesteding.

Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit. Wij richten ons op jongeren en (jong)volwassenen vanaf 15 jaar.

 

Algemene exclusiecriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben zijn cliënten waarbij er sprake is van:

 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen); 
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg); 
 • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon; 
 • Een voorliggende verslaving; 
 • Zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn; 
 • Florerende psychoses; 
 • Agressieproblemen of seksuele ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de groep; 
 • Ernstige psychiatrische problematiek, waarbij gesloten opname is vereist; 
 • Ernstige forensische problematiek. 

 

Wij verlenen geen onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ).

Onze medewerkers zijn bekwaam en bevoegd om medicatie aan te reiken en in sommige gevallen toe te dienen.

 

De situatie van cliënten kan veranderen op het moment dat ze bij Fidato Zorg in zorg zijn. Wanneer cliënten op basis van onze exclusiecriteria uitgesloten zouden moeten worden van onze zorg, gaan wij samen met de cliënt, diens vertegenwoordiger en de verwijzer op zoek naar een plek waar de gewenste zorg voor de cliënt wel geboden kan worden.


Fidato Zorg beschikt over het certificaat: NEN-EN-ISO 9001:2015.