Privacyverklaring

 

Fidato Zorg houdt, om de zorg voor u zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, registraties bij van uw administratieve gegevens en de geleverde zorg. Op de registraties is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze registraties worden niet buiten Europa verwerkt.

 

Deze AVG bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënten. Wij hebben de van toepassing zijnde zaken vastgelegd in onderstaand reglement.

 

Fidato Zorg is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

       De grondslag waarop het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd:

 • U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • U geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door akkoord en instemming te geven aan de zorgovereenkomst die Fidato Zorg met u heeft gesloten.
 • Er is een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

       De volgende persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor de hulpverlening, door Fidato Zorg worden verwerkt:

 • Persoonsgegevens van de cliënt, (wettelijk) vertegenwoordiger en familieleden;
 • BSN-nummer;
 • Emailadres en telefoongegevens van de cliënt, (wettelijk) vertegenwoordiger en familieleden;
 • Indicatiegegevens;

 

Toegang tot het cliëntdossier

      Behalve de directie van Fidato Zorg heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot een cliëntdossier dat door Fidato Zorg wordt samengesteld. Dit zijn

 • Pedagogisch medewerkers (1, 2 en 3);
 • Nachtwakers;
 • De orthopedagoog;
 • Stagiaires;
 • Psycholoog Xperanza (hoofdaannemer);
 • Administratief medewerkers


     De medewerkers die deze functies bekleden hebben allen een geheimhoudingsplicht. Per locatie en per cliënt bepaalt Fidato Zorg wie er toegang heeft tot het bij de   

      cliënt behorend cliëntdossier

 

     Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de cliënt worden in het cliëntdossier opgeslagen.


     Alleen medewerkers die direct bij de begeleiding van de cliënt zijn betrokken en personen die van de cliënt hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het

     cliëntdossier inzien.


     Gegevens van de cliënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt of diens wettelijk 

     vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven middels een formulier ‘Toestemmingsverklaring’. In deze toestemmingsverklaring geven wij aan

     voor welk doel wij toestemming vragen om gegevens met anderen te delen. Voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na

     overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.


     In de Wet maatschappelijke ondersteuning en in de Jeugdwet is opgenomen dat zorgaanbieders van maatwerkvoorzieningen, waaronder Fidato Zorg,

     persoonsgegevens voor gemeenten, CAK, SVB, CIZ en toezichthoudende ambtenaren mogen verwerken en met hen mogen uitwisselen, voor zover dit noodzakelijk is

     voor de uitoefening van hun taak.


     In de Wet langdurige zorg is opgenomen dat zorgaanbieders, waaronder Fidato Zorg persoonsgegevens en gegevens over gezondheid mogen uitwisselen met Wlz-

     uitvoerders, het CAK en het CIZ, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak.

 

Bewaartermijnen

      Nadat de cliënt begeleid is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerde medewerkers/functies deze gegevens in kunnen zien,       

      met  in achtneming van onderstaand:

 • Bij volwassenen (Zvw/Wlz/Ggz (Wgbo)) is de bewaartermijn twintig (20) jaar na de laatste wijziging in het cliëntdossier.
 • Bij volwassenen (niet vallend onder de Wgbo) is de bewaartermijn vijftien (15) jaar na de laatste wijziging in het cliëntdossier.
 • Bij jeugdigen (jeugdhulp) is de bewaartermijn twintig (20) jaar na de laatste wijziging in het cliëntdossier.
 • De bewaartermijn van fiscale gegevens (omtrent betalingen) is zeven (7) jaar.
 • De bewaartermijn van toedienlijsten is twee (2) jaar.

 

Rechten van de cliënt

      De cliënt c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over de cliënt zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de cliënt of diens wettelijk

      vertegenwoordiger meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kan de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken deze te wijzigen.

 

     Cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordigers hebben:

 

     Tenslotte hebben cliënten recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

 

     Wanneer u gebruik wilt maken van een van (een van) bovengenoemde rechten, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Wij vullen dan samen met u het Formulier

     uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in, omdat wij vast willen leggen van welk recht u gebruik maakt en wat de acties zijn geweest.

 

Verwerking van gegevens

     Betrokken instanties en ketenpartners waar Fidato Zorg gegevens mee uitwisselt zijn opgenomen in een register. Dit heet een ‘Verwerkingsregister’. U mag te allen tijde

     dit verwerkingsregister bij ons opvragen.


     Tevens is er met alle partijen waar vertrouwelijke (persoons) gegevens mee wordt uitgewisseld een verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend.


     Wanneer u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit via de geldende klachtenprocedure kenbaar maken. Komen wij er

     samen niet uit, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Datalek

     In het geval er sprake zou zijn van een datalek, heeft Fidato Zorg een wettelijke meldplicht. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen

     van persoonsgegevens bij Fidato Zorg, zonder dat dit de bedoeling is geweest.


     Deze meldplicht houdt in dat Fidato Zorg direct een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra er sprake is van een ernstig datalek. Soms moeten

     wij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn).


     Bij een (vermoedelijk) datalek treedt onze Meldcode Datalekken en Privacyschending in werking. De Meldcode Datalekken en Privacyschending kunt u bij ons

     opvragen.

 

 

Contactgegevens:

Fidato Zorg

Reddingiusweg 6

9744 DL  Groningen

Telefoonnummer 050-3210228

Emailadres info@fidatozorg.nl

 

Functionaris gegevensbescherming Fidato Zorg

Privacy officer

Reddingiusweg 6

9744 DL Groningen

Telefoonnummer 050-3210228

Emailadres : info@fidatozorg.nl